top of page
PRESS & EVENTS

 

 

2015_11_03

鄭希林礪金國畫 - 傳遞正能量
 

 

報章專訪

刊登於2015年11月3日 文匯報 A32版

 

 

 

2015_11_03

水禾田畫筆下的<亦舒女>
 

 

報章專訪

刊登於2015年11月3日 大公報 A22版 

 

 

 

2015_10_23

鄭希林礪金國畫彿教緣
 

 

報章專訪

刊登於2015年10月23日 大公報 B13版

 

 

 
 
 

 

bottom of page